Phát triển nguồn nhân lực logistics đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế tại TP. Hải Phòng

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 15:16

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả để đưa ra bức tranh tổng thể và khái quát nhất về nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.


 

TS. MAI KHẮC THÀNH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Nguồn: http://hppc.gov.vn/ 09/10/2018
 Tỷ trọng doanh nghiệp logistics đa quốc gia

 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả để đưa ra bức tranh tổng thể và khái quát nhất về nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả cho thấy, có khoảng 250 doanh nghiệp logistics đang hoạt động tại Hải Phòng, chỉ có 20% hoạt động hiệu quả. Tổng số nhân lực logistics tại thành phố lên tới hàng nghìn, tuy nhiên vẫn còn thiếu và yếu, chưa có chuẩn lao động cho ngành. Số trường đào tạo nhân lực cho ngành logistics còn hạn chế, chương trình đào tạo còn nhiều bất cập, năng suất lao động ngành thấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của hội nhập, từ đó đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics thời gian tới cho TP. Hải Phòng. 
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận