Phương pháp đánh giá các thông số của ô tô lai dựa trên phân tích quỹ đạo chuyển động gps và dữ liệu từ cảm biến mpu 9250

Diễn đàn khoa học 09/12/2021 10:14

Bài báo trình bày phương pháp để đánh giá các thông số của ô tô lai dựa trên phân tích quỹ đạo GPS và các dữ liệu thu được từ cảm biến gia tốc


 

TS. TRẦN XUÂN TRUNG; TS. NGUYỄN HỮU NAM; TS. PHÙNG VĂN BÌNH
Học viện Kỹ thuật Quân sự
TS. VŨ HẢI HÀ
Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự

23

Một phần quỹ đạo đã được xử lý

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày phương pháp để đánh giá các thông số của ô tô lai dựa trên phân tích quỹ đạo GPS và các dữ liệu thu được từ cảm biến gia tốc, để xác định các dữ liệu về gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, độ dốc của mặt đường và công suất tức thời của xe trên toàn bộ tuyến đường. Phương pháp này bao gồm một thuật toán để cải thiện độ chính xác của sai số vị trí, tốc độ lấy mẫu thấp của quỹ đạo GPS và loại bỏ sai số tích lũy của các dữ liệu thu được từ gia tốc kế và con quay hồi chuyển. Dữ liệu này có thể được sử dụng để đánh giá các yêu cầu đối với hệ truyền động kéo của ô tô lai và tối ưu hóa các thông số của nó.
TỪ KHÓA: GPS, gia tốc kế, xe lai, tối ưu hóa, mô hình động lực học.
ABSTRACT: This paper presents a method for the optimization of hybrid vehicle parameters based on analysis of the vehicle GPS-tracktogether with accelerometer data, yields data on the tangential and normal acceleration, on the road profile slope angle, and on the vehicle instantaneous power over its entire route. The method comprises an algorithm to improve the accuracy of the results related to the poor position estimation, the low sampling rate of the GPS-track data and eliminates the cumulative error of the data obtained from the accelerometer and gyposcope. This data can be used to evaluate the requirements for the traction drive system of the hybrid and optimize its parameters.
KEYWORDS: GPS, accelerometer, hybrid, optimizatio, dynamic model.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận