Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang

07/11/2019 16:35

Ngày 5/7/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.


 

anh-1609

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019.

Toàn văn Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận