Tôn vinh 76 công trình trong Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo VN 2021

Tôn vinh 76 công trình trong Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo VN 2021

76 công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời gợi mở tinh thần khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Khoa học - Công nghệ