Sẽ giao UBND cấp huyện công bố hoạt động bến thủy

Tác giả: Hồng Xiêm

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 27/11/2023 08:18

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021 của Chính phủ về quản lý đường thủy quy định phân cấp UBND cấp huyện công bố hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

Sẽ giao UBND cấp huyện công bố hoạt động bến thủy- Ảnh 1.

Hiện thủ tục về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông có thể do Sở GTVT hoặc được địa phương phân cấp cho UBND cấp huyện giải quyết

Nhiều kết quả tích cực sau hơn 2 năm thực hiện Nghị định số 08/2021

Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam cho biết, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 28/1/2021) quy định về quản lý hoạt động ĐTNĐ là văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ, giúp nâng cao giá trị hiệu lực pháp lý trong hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành đường thủy, đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng ĐTNĐ nói chung và cảng, bến thuỷ nói riêng thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

Sau hơn 2 năm triển khai, các quy định tại nghị định tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và hoạt động giao thông ĐTNĐ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực GTVT đường thủy. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 08/2021 tác động đến rộng rãi đến chủ thể hoạt động bến thủy, bến khách ngang sông là thẩm quyền công bố hoạt động của bến thủy, bến khách ngang sông. 

Cụ thể, Nghị định số 08/2021 quy định: Sở GTVT thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ điều kiện cụ thể, Sở GTVT trình UBND cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện trực thuộc thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp UBND cấp huyện được phân cấp thỏa thuận xây dựng cũng đồng thời được công bố hoạt động của bến khách ngang sông, bến thủy (khoản 2 Điều 16, khoản 1 Điều 18).

Thực tế cho thấy, với quy định trên, trường hợp tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận, giải quyết các thủ tục trên tại Sở GTVT là chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bởi người làm thủ tục phải đến cấp tỉnh để thực hiện các thủ tục hành chính (công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; công bố hoạt động bến thủy nội địa; công bố lại hoạt động bến thủy nội địa; thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính). 

Mặt khác, không phát huy được các nguồn lực của địa phương trong việc chủ động, linh hoạt, sáng tạo thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là khi trình độ của cán bộ, công chức, viên chức tại cấp huyện ngày một nâng cao.

Do đó, để huy động hơn nữa các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, cảng, bến thuỷ nội địa, đặc biệt, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó, có các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ĐTNĐ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các vụ chức năng của Bộ GTVT hoàn thành và trình Bộ GTVT dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền thỏa thuận, công bố bến khách ngang sông, bến thủy nội địa. Ngày 6/9/2023, Bộ GTVT có văn bản đóng góp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và nhận được 60 văn bản tham gia góp ý của các cơ quan.

Sẽ giao UBND cấp huyện công bố hoạt động bến thủy- Ảnh 2.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021 quy định phân cấp UBND cấp huyện thực hiện công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa

Phân cấp UBND cấp huyện công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy

Ngày 20/10/2023, Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức họp thẩm định dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021 để hoàn thành báo cáo thẩm định và trình Chính phủ ban hành. Về dự thảo, Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình. Điều này nhằm cụ thể hoá nội dung Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Các nội dung chính đã sửa đổi, bổ sung như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính từ Sở GTVT về UBND cấp huyện. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng phân cấp UBND cấp huyện thực hiện công bố hoạt động đối với bến thủy nội địa trên địa bàn quản lý.

Cùng đó, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục, biểu mẫu liên quan được quy định tại nghị định nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật cũng như nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Bổ sung các quy định chuyển tiếp để đảm bảo tính thống nhất, liên tục của pháp luật và thuận lợi cho tổ chức, các nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo Cục ĐTNĐ Việt Nam, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định số 08/2021/NĐ-CP nhằm thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trên từ Sở GTVT về UBND cấp huyện không gây phát sinh thủ tục hành chính mới. 

Việc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định.

Cùng với đó, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 /7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.