So sánh độ êm dịu của ô tô khách sử dụng hệ thống treo khí nén và ô tô khách sử dụng nhíp

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:39

Hệ thống treo khí nén được sử dụng ngày càng phổ biến trên ô tô khách vì có ưu điểm trong việc nâng cao độ êm dịu chuyển động.


 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

Untitled

Hệ thống treo khí nén trên ô tô khách

 

TÓM TẮT: Hệ thống treo khí nén được sử dụng ngày càng phổ biến trên ô tô khách vì có ưu điểm trong việc nâng cao độ êm dịu chuyển động. Để có cơ sở đánh giá ưu điểm này, bài báo đã xây dựng mô hình động lực học ô ô khách sử dụng hệ thống treo khí nén và nhíp là hai mô hình con. Gia tốc bình phương trung bình tại các vị trí ghế ngồi được sử dụng làm tiêu chí đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy ô tô khách sử dụng hệ thống treo khí nén êm dịu hơn so với ô tô khách sử dụng nhíp, thể hiện thông qua việc gia tốc tại các vị trí ghế ngồi giảm từ 0,5 - 29,9% trên dải vận tốc khảo sát từ 20 - 80 km/h với đường ngẫu nhiên loại C.
TỪ KHÓA: Độ êm dịu, hệ thống treo khí nén, hệ thống treo nhíp, ô tô khách.
ABSTRACT: The air suspension is commonly used in buses because of its advantages in improving ride comfort. To have a basis to evaluate this advantage, this paper has built a dynamic model of the bus using the air suspension and the leaf spring as two sub-models. The root means square acceleration at the seating positions was used as the evaluation criteria. Research results show that buses using air suspension are more comfortable than buses using leaf spring, as shown by the reduction in acceleration at the seating positions from 0.5% to 29.9% on the speed range surveyed from 20 km/h to 80 km/h with random road type C.
KEYWORDS: Ride comfort, air suspension, leaf spring, bus.
Nội dung xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận