Sửa đổi một số quy định về chế độ báo cáo trong lĩnh vực hàng không

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
13/11/2020 06:02

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.

hk-1587001438788-1601767080441867978974
Sửa đổi một số quy định về chế độ báo cáo trong lĩnh vực hàng không

Theo đó, Thông tư số 28 điều chỉnh một số nội dung như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về bảo trì công trình hàng không;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết Chương trình An ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận