Phân tích động lực học tương tác giữa tải trọng đoàn tàu và tà vẹt trong đường sắt tốc độ cao

Phân tích động lực học tương tác giữa tải trọng đoàn tàu và tà vẹt trong đường sắt tốc độ cao

Tà vẹt là bộ phận quan trọng trong kết cấu tầng trên đường sắt tốc độ cao, xác định chuyển vị và nội lực của tà vẹt là cơ sở để tính toán mật độ tà vẹt và tăng cường độ cứng của nền phía dưới. Bài báo trình bày thuật toán giải tích bằng phương pháp sử dụng hàm Green để giải bài toán động lực học thanh tà vẹt chịu tác dụng của tải trọng đoàn tàu.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu hoàn thiện chất lượng thiết kế tà vẹt bê tông cốt thép cho đường sắt Việt Nam

Nghiên cứu hoàn thiện chất lượng thiết kế tà vẹt bê tông cốt thép cho đường sắt Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện đầu tư nhiều dự án đường sắt với quá trình du nhập công nghệ từ nhiều nước khác nhau.