Tác dụng của tải trọng tuần hoàn khi dùng một số mô hình làm dầm, cột

Bạn đọc 16/07/2020 16:11

Trong bài báo này, ứng xử dưới tác dụng của tải trọng tuần hoàn của một khung bê tông cốt thép một tầng sử dụng một số mô hình thành phần khác nhau được tính toán và kiểm chứng với kết quả thí nghiệm sẵn có.

84-87

Số hóa và lý tưởng hóa đường cong quan hệ mô men uốn – độ cong

Trong bài báo này, ứng xử dưới tác dụng của tải trọng tuần hoàn của một khung bê tông cốt thép một tầng sử dụng một số mô hình thành phần khác nhau được tính toán và kiểm chứng với kết quả thí nghiệm sẵn có. Các mô hình thành phần được sử dụng lần lượt bao gồm: mô hình Clough bilinear, mô hình Takeda tri-linear và tetra-linear và mô hình Fiber. Kết quả cho thấy, mô hình tetra-linear và mô hình Fiber cho kết quả ứng xử của khung gần với ứng xử thực tế nhất.

Trên thực tế, kết cấu khung bê tông cốt thép rất dễ bị phá hủy dưới tác dụng của động đất. Việc tính toán khung bê tông cốt thép bằng các phần mềm phần tử hữu hạn thường cho kết quả không chính xác nếu như các mô hình ứng xử thành phần của dầm, cột không được sử dụng. Để khắc phục hạn chế trên, bài báo này kiểm chứng việc sử dụng một vài mô hình ứng xử thành phần (contitustive laws) với kết quả thí nghiệm khi mô phỏng một khung bê tông cốt thép.

Tác giả: ThS. VŨ ĐOÀN QUÂN; ThS. NGUYỄN CÔNG THỨC - Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận