Nhiệt độ, tốc độ ảnh hưởng thế nào đến tính kháng cắt bê tông nhựa?

Ứng dụng 25/06/2020 06:19

Đặc tính kháng cắt với hai tham số đặc trưng là lực dính đơn vị và góc nội ma sát (c, f) của bê tông asphalt phụ thuộc nhiều yếu tố


Đặc tính kháng cắt với hai tham số đặc trưng là lực dính đơn vị và góc nội ma sát (c, f) của bê tông asphalt phụ thuộc nhiều yếu tố: các yếu tố liên quan đến bản thân vật liệu bê tông asphalt như loại chất kết dính, hàm lượng chất kết dính, thành phần kích cỡ cốt liệu, chất lượng cốt liệu, mức độ đầm chặt... và yếu tố ngoài như nhiệt độ thí nghiệm, tốc độ gia tải. Bài báo đưa ra kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính kháng cắt của hỗn hợp bê tông asphalt sử dụng thí nghiệm nén ba trục với hai loại hỗn hợp phổ biến được sử dụng ở Việt Nam là BTNC19 và BTNC12,5. BTNC 19 được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của hai yếu tố ngoài là nhiệt độ và tốc độ gia tải. BTNC12,5 được sử dụng để khảo sát đặc tính kháng cắt của hỗn hợp với ba loại chất kết dính khác nhau. Ảnh hưởng của cả nhiệt độ và tốc độ nén đến lực dính đơn vị rất rõ rệt với lực dính đơn vị giảm khi nhiệt độ tăng và lực dính đơn vị giảm với tốc độ nén nhỏ. Trong khi đó, góc nội ma sát của hỗn hợp lại không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố này (ở nhiệt độ 600C và tốc độ gia tải 7,5 mm/phút). Bitum cải tiến PMBIII rất có hiệu quả trong việc cải thiện đặc tính kháng cắt của hỗn hợp với cả hai tham số lực dính và góc nội ma sát đều được cải thiện so với hai loại nhựa đường thông thường là 60/70 và 40/50. Với cùng một loại bitum 60/70, hỗn hợp BTNC12,5 có đặc tính kháng cắt cao hơn BTNC19.

Công trình nghiên cứu do ThS. NCS. Ngô Ngọc Quý, PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng, PGS. TS. Lã Văn Chăm - Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện.

Nội dung bài khoa học tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận