Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao

Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao

Trong thực tế, các công trình đang khai thác như cầu, cảng... thường xuyên phải chịu tải trọng giao thông với nhiều mức ứng suất và số lần lặp khác nhau. Đối với các KCBT ở môi trường biển chúng còn phải chịu thêm sự xâm nhập của các chất có hại như các ion clorua. Dưới tác dụng của tải trọng giao thông có thể làm cho KCBT phát sinh các vết nứt và có thể làm thay đổi đáng kể các tính chất về thấm và vi cấu trúc của bê tông. Việc xem xét bê tông chịu ảnh hưởng của các chu kì tải trọng lặp ở các mức ứng suất khác nhau và điều kiện xâm thực của môi trường sẽ tiếp cận gần với điệu kiện thực tế của các công trình đang khai thác.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu ứng xử của trụ cầu bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp

Nghiên cứu ứng xử của trụ cầu bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp

THS. NGUYỄN HUY CƯỜNG THS. LÊ ĐĂNG DŨNG THS. PHẠM THỊ THANH THỦY Trường Đại học Giao thông vận tải Nười phản biện: TS. NGUYỄN XUÂN HUY TS. LÊ MINH CƯỜNG

Khoa học - Công nghệ