Tạp chí GTVT tuyển dụng phụ trách kế toán, phóng viên, văn thư

25/05/2021 07:46

Tạp chí GTVT hiện có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí sau: 01 phụ trách kế toán, 05 phóng viên, 01 văn thư.

I. VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

1. Điều kiện tiêu chuẩn

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

- Về thời gian công tác thực tế làm kế toán: Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán Trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

2. Hồ sơ tuyển dụng

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, chuyên ngành dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã được cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Xác nhận của các đơn vị về thời gian công tác thực tế về kế toán (theo mẫu kèm theo).

 II. VỊ TRÍ PHÓNG VIÊN, VĂN THƯ

1. Điểu kiện tiêu chuẩn

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có trình độ đại học trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí cần tuyển dụng

2. Hồ sơ tuyển dụng

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, chuyên ngành dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã được cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C) có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 15/8/2021 (các ngày làm việc trong tuần)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 602, Tạp chí Giao thông vận tải, 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ý kiến của bạn

Bình luận