Cách mạng hóa giao thông nông thôn nhờ chương trình taxi 2.000 đồng

Cách mạng hóa giao thông nông thôn nhờ chương trình taxi 2.000 đồng

Ý tưởng "Taxi hi vọng" ở tỉnh Seocheon thành công đến mức trở thành hình mẫu, được nhân rộng ra các tỉnh khác, góp phần cách mạng hóa giao thông công cộng vùng nông thôn Hàn Quốc.

Giao thông toàn cầu