Thực nghiệm phân tích sự thay đổi nồng độ clo bề mặt các công trình bê tông cốt thép theo thời gian ở môi trường biển

Thực nghiệm phân tích sự thay đổi nồng độ clo bề mặt các công trình bê tông cốt thép theo thời gian ở môi trường biển

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định sự thay đổi nồng độ clo bề mặt theo thời gian.