Thực trạng và đề xuất nghiên cứu xây dựng chiến lược - chính sách phát triển logistics nhằm đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:48

Bài báo phân tích thực trạng, đặc điểm kinh tế - xã hội và logistics tại tỉnh Bình Dương, cũng như bối cảnh Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh


 

PGS. TS. HỒ THỊ THU HÒA
Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
TS. NGUYỄN VIỆT LONG
Q. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương
ThS. HOÀNG VĂN THỨC; KS. LÊ NGỌC NGẪU
Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI)
PHẠM NGUYỄN THÁI HÀ
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Untitled

Tổng diện tích nhà kho theo các địa phương

 

TÓM TẮT: Bài báo phân tích thực trạng, đặc điểm kinh tế - xã hội và logistics tại tỉnh Bình Dương, cũng như bối cảnh Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, từ đó chỉ ra tính cấp thiết của việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh. Bài báo đồng thời chỉ rõ một số nội dung trọng tâm cần được triển khai nghiên cứu trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua việc kết hợp Ba Nhà: Nhà nước, Nhà trường - Viện và Nhà doanh nghiệp, nghiên cứu trên được kì vọng sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội tỉnh trong tương lai, đón thời kì 4.0 hậu Covid-19.
TỪ KHÓA: Logistics, Bình Dương, logistics TP. Hồ Chí Minh, chính sách logistics, kinh tế - xã hội.
ABSTRACT: The article analyzes the current situation, socio-economic characteristics and logistics in Binh Duong province, as well as the context of Vietnam and Ho Chi Minh city, to pointed out the urgency in early building strategies and policies for the sustainable development of the logistics system in the province. The article will also specify a number of key contents that need to be researched in the coming time. In particular, through the combination of the Three Houses, the government, the school-institute and the entrepreneur, the above research is expected to contribute to the strong socio-economic development of the province in the future, to enter the time. period 4.0 after Covid-19.
KEYWORDS: Logistics, Binh Duong, logistics in Ho Chi Minh City, logistics policy, socio-economic.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận