Mô phỏng và tính dầm liên hợp thép bê tông bằng cách kết hợp phần tử dầm và tấm

Mô phỏng và tính dầm liên hợp thép bê tông bằng cách kết hợp phần tử dầm và tấm

Dầm liên hợp thép bê tông được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng. Bài báo trình bày việc mô phỏng và tính toán dầm liên hợp thép và bê tông bằng phần mềm Sap2000. Nội lực và chuyển vị của dầm liên hợp thép bê tông đã được tính toán thông qua việc sử dụng kết hợp phần tử dầm và tấm trong Sap2000. Thực hiện các ví dụ để tính nội lực và chuyển vị của dầm, so sánh với kết quả tính toán bằng lý thuyết dầm cổ điển cho thấy kết quả mô phỏng có độ tin cậy cao, có thể sử dụng trong việc tính toán nội lực thiết kế công trình.

Diễn đàn khoa học