Tính toán bộ gia nhiệt chu trình lạnh điều hòa nhiệt độ hoán cải tận dụng nguồn năng lượng có nhiệt độ thấp

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:26

Bài báo giới thiệu kết quả tính toán quá trình cấp nhiệt chu trình lạnh máy điều hòa nhiệt độ hoán cải nhờ tận dụng nguồn năng lượng có chất lượng thấp như năng lượng mặt trời.


 

PGS. TS. LÊ VĂN ĐIỂM; ThS. NGUYỄN MẠNH CHIỀU; TS. DƯƠNG XUÂN QUANG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled

Sơ đồ chu trình lạnh hoán cải

 

TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu kết quả tính toán quá trình cấp nhiệt chu trình lạnh máy điều hòa nhiệt độ hoán cải nhờ tận dụng nguồn năng lượng có chất lượng thấp như năng lượng mặt trời. Bộ nhận nhiệt được tính toán dựa trên yêu cầu về tải lạnh, có tính đến mức độ tận dụng năng lượng lấy từ nước nóng tạo ra nhờ các bộ hâm năng lượng mặt trời dân dụng.
TỪ KHÓA: Chu trình lạnh nén hơi, điều hòa năng lượng mặt trời, hệ số hiệu quả (COP).
ABSTRACT: The paper introduces modelling of hybrid single-stage vapor-compression air-conditioning refrigeration cycle with an introduction of a heat addition to reduce compression work by utilizing low quality heat source such as solar energy. Calculations of heat addition based of cooling load requirement, taking into account power reduction thanks to energy added from hot water produced by home solar water heater.
KEYWORDS: Vapor-compression refrigeration cycle, hybrid solar refrigeration cycle, coefficient of performance (COP).
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận