Tính toán sức kháng vật liệu của cột bê tông cốt thép xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của vật liệu và kích thước cấu tạo bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

15/07/2018 07:03

Bài báo nghiên cứu đặc trưng biến thiên về khả năng chịu nén của cột bê tông cốt thép bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo.


ThS. PHẠM THỊ KIỀU

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu đặc trưng biến thiên về khả năng chịu nén của cột bê tông cốt thép bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Các đặc trưng ngẫu nhiên của cường độ chịu nén bê tông, cường độ chảy của thép và vị trí đặt cốt thép được khảo sát. Bằng cách sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo thu được các đặc trưng thống kê của khả năng chịu nén của cột bê tông cốt thép như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên.

TỪ KHÓA: Hệ số biến thiên, cọc bê tông cốt thép, biến ngẫu nhiên, mô phỏng Monte Carlo.

Abstract: This paper deal with the response variability of resistance of reinforced concrete columns by using Monte Carlo simulation. The random variables of compression strength of concrete, yield stress of steel, and location of reinforcing bars are investigated. The mean, standard deviation, coefficient of variation of compression resistance of reinforced concrete columns are obtained by Monte Carlo simulation.

Keywords: Response variability, reinforced concrete columns, random variable, Monte Carlo simulation.

KIEU_Page_1
KIEU_Page_2
KIEU_Page_3
KIEU_Page_4
KIEU_Page_5
KIEU_Page_6
KIEU_Page_7
KIEU_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận