Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Đánh giá sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép xử lý nền đất yếu khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bài báo trình bày việc phân tích đánh giá sức chịu tải cho cọc bê tông cốt thép thi công theo phương pháp ép tĩnh, ứng dụng xử lý nền đất yếu cho móng công trình xây dựng khu vực TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Diễn đàn khoa học
Tính toán sức kháng vật liệu của cột bê tông cốt thép xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của vật liệu và kích thước cấu tạo bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Tính toán sức kháng vật liệu của cột bê tông cốt thép xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của vật liệu và kích thước cấu tạo bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Bài báo nghiên cứu đặc trưng biến thiên về khả năng chịu nén của cột bê tông cốt thép bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo.