Tổng quan về hoạt động logistics hàng nông sản: Định hướng đến chuỗi logistics tại đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn khoa học 27/08/2021 07:03

Nghiên cứu này óm tắt các xu hướng nghiên cứu hiện tại trong các lĩnh vực liên quan đến logistics thuê ngoài, cùng với những phát hiện quan trọng có thể được áp dụng giúp hình thành tổng quan khái niệm về chuỗi logistics đối với nông sản tại ĐBSCL.


 

20210611_092216
Vận tải containe bằng đường thuỷ nội địa là khâu quan trọng trong chuỗi Logistics khu vực đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT: Nghiên cứu này khám phá các quan điểm lý thuyết chính, bài học kinh nghiệm có liên quan đến hiệu quả hoạt động của logistics trên thế giới để lấp đầy khe hở cho các nghiên cứu trong nước về logistics tại Việt Nam. Mục tiêu hướng đến của nghiên cứu này là nêu bật sự cần thiết về định hướng xây dựng một chuỗi logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, đặc biệt với mặt hàng nông sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các bài báo nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu ScienceDirect, Google Scholar từ năm 2000 đến năm 2019 với các lĩnh vực liên quan được thu thập bằng cách sử dụng các từ khóa liên quan như APSC, C3PL, LC, LO. Dựa trên đánh giá có hệ thống của chúng tôi, nghiên cứu này đã tóm tắt các xu hướng nghiên cứu hiện tại trong các lĩnh vực liên quan đến logistics thuê ngoài, cùng với những phát hiện quan trọng có thể được áp dụng giúp hình thành tổng quan khái niệm về chuỗi logistics đối với nông sản tại ĐBSCL.

TỪ KHÓA: Chuỗi cung ứng nông sản, chuỗi dịch vụ logistics, logistics hàng đông lạnh bên thứ ba, logistics thuê ngoài.
ABSTRACT: This study explores the main theoretical perspectives and lessons learned related to the logistics performance around the world that to fill the gap for domestic research in Vietnam logistics. The aim of this study is to highlight the need for a direction to build a logistics chain to improve the efficiency of logistics operations, especially for agricultural products in the Mekong Delta (MD). Research articles in ScienceDirect, Google Scholar databases from 2000 to 2019 with related fields collected using related keywords such as Agricultural products supply chain (APSC), Cold third-party logistics (C3PL), Logistics chains (LC), LO. Based on our systematic review, this study summarizes current research trends in the fields related to outsourced logistics, along with key findings that can be applied to help shape the development of outsourced logistics. Total concept of logistics chain for agricultural products in the MD.
KEYWORDS: Agricultural products supply chain, cold third-party logistics, logistics chains, logistics outsource.

Công trình nghiên cứu của ThS. NCS. NGUYỄN THẮNG LỢI, Trường Đại học Cần Thơ và PGS. TS. HỒ THỊ THU HÒA,Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận