Tổng quan về hoạt động logistics hàng nông sản: Định hướng đến chuỗi logistics tại đồng bằng sông Cửu Long

Tổng quan về hoạt động logistics hàng nông sản: Định hướng đến chuỗi logistics tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu này óm tắt các xu hướng nghiên cứu hiện tại trong các lĩnh vực liên quan đến logistics thuê ngoài, cùng với những phát hiện quan trọng có thể được áp dụng giúp hình thành tổng quan khái niệm về chuỗi logistics đối với nông sản tại ĐBSCL.

Diễn đàn khoa học