Hiện vật quý hiếm trong hành trình 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện vật quý hiếm trong hành trình 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

291 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu trong mốc son lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Xã hội