Những luận điểm cơ bản trong bài viết quan trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng

Những luận điểm cơ bản trong bài viết quan trọng của TBT Nguyễn Phú Trọng

Tác giả Nguyễn Xuân Tế, Tổng biên tập Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang, Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có bài viết: Những luận điểm cơ bản trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin giới thiệu bài viết đến bạn đọc.