Đánh giá mức phục vụ của môi trường người đi bộ trên một số tuyến phố tại Hà Nội

Đánh giá mức phục vụ của môi trường người đi bộ trên một số tuyến phố tại Hà Nội

Trong hệ thống giao thông đô thị, giao thông đi bộ là một trong những hợp phần quan trọng giúp đáp ứng nhu cầu đi lại ở cự ly ngắn của người dân và kết nối các khu dân cư với các bến giao thông công cộng (GTCC). Tuy nhiên, tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giao thông đi bộ trên nhiều tuyến phố còn chưa được quan tâm đúng mức. Bài báo khảo sát và đánh giá mức phục vụ của môi trường người đi bộ cho một số đường phố chính tại TP. Hà Nội. Các kết quả đạt được cung cấp cho các nhà quản lý và quy hoạch giao thông đô thị những thông tin hữu ích để cải thiện chất lượng phục vụ đối với người đi bộ tại Hà Nội.

Diễn đàn khoa học