Ứng dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (bim) hỗ trợ công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng

Diễn đàn khoa học 09/07/2021 16:17

Trong bài báo này, một quy trình nghiệm thu mới được đề xuất nhằm ứng dụng mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) với mục đích giải quyết một số hạn chế của quy trình nghiệm thu truyền thống đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.


 

ThS. ĐINH HỮU TÀI; ThS. ĐỖ VĂN LINH
Trường Đại học Giao thông vận tải
ThS. LÊ ANH TUẤN
Công ty Cổ phần Kiến Trúc Việt

20
20

 

TÓM TẮT: Trong bài báo này, một quy trình nghiệm thu mới được đề xuất nhằm ứng dụng mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) với mục đích giải quyết một số hạn chế của quy trình nghiệm thu truyền thống đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Để làm được điều này, một bộ công cụ dựa trên nền tảng các phần mềm của công nghệ BIM được áp dụng và phát triển nhằm hỗ trợ cho quy trình mới trong công tác nghiệm thu hạng mục hoàn thiện và lắp đặt thiết bị công trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy trình mới ứng dụng công nghệ BIM tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề về hiển thị, lưu trữ các thông tin và lịch sử nghiệm thu các hạng mục tại các dự án xây dựng.
TỪ KHÓA: Mô hình thông tin công trình, BIM, nghiệm thu hạng mục công trình.
ABSTRACT: In this article, a new acceptance process is proposed to apply Building Information Modeling (BIM) to solving some limitations of the traditional acceptance process that is being used popular in Vietnam. To do this, a set of tools based on BIM technology’s software is applied and developed to support the new acceptance process. The research results show that the new acceptance process of applying BIM technology is particularly effective in solving problems with the display, information storage and acceptance history of items in construction projects.
KEYWORDS: Building Information Modeling, BIM, Final acceptance of construction works.
Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận