Ứng dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (bim) hỗ trợ công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng

Ứng dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (bim) hỗ trợ công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng

Trong bài báo này, một quy trình nghiệm thu mới được đề xuất nhằm ứng dụng mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) với mục đích giải quyết một số hạn chế của quy trình nghiệm thu truyền thống đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.

Diễn đàn khoa học