Ứng dụng công nghệ tái sinh nguội cho tuyến đường Rừng Sác - TP. HCM

Tác giả: nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 12/03/2020 13:27

Với những ưu điểm của phương pháp thi công tái sinh nguội tại chỗ, thì việc nghiên cứu áp dụng công nghệ tái sinh nguội bằng bi-tum bọt và xi măng cho tuyến đường Rừng Sác đang được nghiên cứu áp dụng cho tuyến đường này.

TS. TRẦN HỮU BẰNG

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ

PGS. TS. LÊ VĂN BÁCH

ThS. VÕ HỒNG LÂM

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. Công nghệ cào bóc tái sinh nguội được áp dụng sớm nhất tại Mỹ, các nước châu Âu và Nhật Bản với thời gian đã trên 30 năm, điển hình như hãng Hall Brothers (Mỹ), Wirtgen (CHLB Đức), SaKai (Nhật Bản). Lợi ích của cào bóc tái sinh nguội là giảm được tồn đọng của hệ thống đường bộ cần bảo trì đến 60%. Kết quả cho thấy, mặt đường tái sinh nguội nếu thi công đảm bảo yêu cầu sẽ có tuổi thọ từ 15 - 20 năm. Ở Việt Nam năm 2008, SaKai (Nhật Bản) đã tiến hành thử nghiệm cào bóc tái sinh nguội tại chỗ theo công nghệ của SaKai trên đoạn tỉnh lộ 417 (Hà Nội), chất kết dính là xi măng tỷ lệ 4%. Năm 2010, Wirtgen đã tiến hành thí điểm cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bi-tum bọt và xi măng trên các đoạn QL1A, QL22 - TP. Hồ Chí Minh. Năm 2011, Hall Brothers đã tiến hành công tác tái sinh nguội bằng nhũ tương nhựa đường tại đoạn thử nghiệm trên QL1A - Long An [2]. Trong các giải pháp tái sinh nguội nêu trên thì giải pháp thiết kế lớp tái sinh nguội bằng bi-tum bọt và xi măng mang tính cấp bách trên tuyến đường Rừng Sác (từ km3+300 đến km5+100), phía bên trái tuyến, hướng từ Thành phố đi Cần Giờ hiện nay là tuyến đường đang được khai thác, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến cao nhưng mặt đường bị lão hóa, hư hỏng nặng, do đó không đảm bảo ATGT cho các phương tiện lưu thông. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng công nghệ tái sinh nguội tại chỗ bằng bi-tum bọt và xi măng cho tuyến đường Rừng Sác nêu trên.

TỪ KHÓA: Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ, cải tạo mặt đường, đường Rừng Sác.

ABSTRACT: Cold regeneration technology rake is used in many countries around the world, cold regeneration rake technology is earliest applied in the US, European countries and Japan with over 30 years, typically as the firm Hall Brothers (USA), Wirtgen (Germany), SaKai (Japan). The benefit of cold regeneration rake is to reduce the backlog of the maintenance road system by 60%. The results show that, regenerated pavement if required to ensure construction, will have a life expectancy of 15 - 20 years. In Vietnam in 2008, SaKai (Japan) conducted a test of localized cold regeneration rake using SaKai technology on the road section of provincial road 417 - Ha Noi, the cement binder was 4%. In 2010, Wirtgen conducted a pilot model of locally regenerated cold raking with bituminous foam and cement on the sections of National Road 1A and Highway 22 - Ho Chi Minh City; In 2011, Hall Brothers conducted a cold regeneration by asphalt emulsion at the test section on Highway 1A - Long An [2]. In the above-mentioned cold regeneration solutions, the design of the cold-layer regeneration layer with bituminous foam and cement is urgent on the Rung Sac road (from km3+300 to km5+100), on the left of the route, the direction from the city to Can Gio is now the route being exploited, the density of vehicles on the route is high, but the road surface is aging, seriously damaged, so does not ensure traffic safety for the vehicles. The article presents the research results of applying on-site cold bit regeneration technology with foam and cement bitumen to Rung Sac road as above.

KEYWORDS: Roughing regeneration in place, inproving road surface, Rung Sac road.

Chi tiết tham khảo tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận