Ứng dụng Geocrete trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

20/12/2019 06:34

Bài báo giới thiệu công nghệ thi công ứng dụng chất phụ gia Geocrete cho nền đường đắp qua khu vực đất yếu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.


quanghanh_Page_01
quanghanh_Page_02
quanghanh_Page_03
quanghanh_Page_04
quanghanh_Page_05
quanghanh_Page_06
quanghanh_Page_07
quanghanh_Page_08
quanghanh_Page_09
quanghanh_Page_10
quanghanh_Page_11
quanghanh_Page_12
quanghanh_Page_13
quanghanh_Page_14
quanghanh_Page_15
quanghanh_Page_16
Ý kiến của bạn

Bình luận