Ứng dụng phương trình động lực học euler nghiên cứu dao động lắc ngang của ô tô ở mô hình không gian

Khoa học - Công nghệ 01/08/2013 10:42

ThS. Nguyễn văn Hùng Học viện Kỹ thuật Quân sự Người phản biện: TS. Lê Hồng Quân TS. Lê Văn Anh


Tóm tắt: Bài báo tập trung phân tích phương pháp định vị vật thể trong không gian, trong đó định vị vật thể xoay quanh một điểm cực nào đó theo phương pháp Euler. ứng dụng phương trình động lực học Euler và các định luật động lực học để xây dựng phương trình vi phân dao động của ô tô với mô hình không gian.

Abstract: This technical paper focused on determination of the place according Euler method. Applied Euler  equations dynamics to vehicle dynamic
Keyword: Rolling , Euler angle, Euler equation dynamics.

Đã có nhiều mô hình và phương pháp xây dựng phương trình dao động của ô tô trước đây, Với mô hình không gian có những bước hoàn thiện hơn về xây dựng mô hình dao động của ô tô, việc xác định rõ được bậc tự do độc lập của dao động phần khối lượng được treo đóng vai trò quan trọng. Từ bài toán tổng quát định vị vật thể trong không gian tác giả ứng dụng vào việc định vị thân ô tô và các khối lượng dao động của ô tô, khi áp dụng các định luật động lực học vào giải quyết bài toán dao động với phương pháp định vị đã lựa chọn kết hợp với sử dụng định luật động lực học Euler để xây dựng phương trình vi phân dao động của ô tô.
Nghiên cứu dao động nói chung, thành phần dao động lắc ngang nói riêng ứng với chế độ chuyển động và điều kiện đường xác định vừa có tính thực tiễn vừa có tính khoa học.

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 7/2013
Bia thang 7

Ý kiến của bạn

Bình luận