Xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản hạ tầng giao thông

16/02/2018 09:39

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

 

tr58_KNWN
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt quốc gia) và thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý (tài sản kết cấu hạ tầng), trong đó, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia bao gồm tài sản hạ tầng trực tiếp liên quan đến chạy tàu và tài sản hạ tầng không trực tiếp liên quan đến chạy tàu.

Nguyên tắc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi là bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với mặt bằng thị trường tại thời điểm xác định giá khởi điểm; phù hợp với giá cho thuê trên thị trường của tài sản cùng loại, cùng mục đích cho thuê hoặc cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê (nếu có).

Dự thảo nêu rõ về xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng (không bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt). Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá cho thuê, chuyển nhượng tài sản kết cấu hạ tầng.

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng là giá thu cố định, giá thu biến đổi được xác định theo phương pháp chi phí như sau:

Đối với giá thu cố định: Giá thu cố định hàng năm = Giá trị hao mòn tài sản 1 năm + Tiền trả nợ gốc, lãi vay 1 năm (nếu có) + Chi phí phục vụ quản lý, khai thác tài sản 1 năm.

Về giá thu biến đổi, dự thảo đề xuất 2 phương án.

Đối với xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, dự thảo nêu rõ: Giá khởi điểm chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bao gồm: Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại + (cộng) Tổng lợi nhuận dự kiến Nhà nước thu được từ việc khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng.

Trong đó, giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại: Được xác định theo chế độ quản lý, sử dụng và trích hao mòn tài sản cố định hoặc áp dụng phương pháp so sánh theo phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính quy định.

Tổng lợi dự kiến Nhà nước thu được từ việc khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng là khoản lợi nhuận dự kiến Nhà nước thu được trong thời gian chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và phù hợp với mặt bằng thị trường.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận