Xử lý nhà đầu tư BOT chây ì xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 28/06/2022 10:02

Đến nay, mới có 2/9 dự án dừng/tạm dừng thu phí hoàn thành thủ tục chuyển giao, xác lập quyền sở hữu toàn dân.


Đến nay, mới có 2/9 dự án dừng/tạm dừng thu phí hoàn thành thủ tục chuyển giao, xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đến nay, mới có 2/9 dự án dừng/tạm dừng thu phí hoàn thành thủ tục chuyển giao, xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tuyến đường BOT đã dừng/tạm dừng thu phí.

Thông báo kết luận nêu rõ, các quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản, xác lập quyền sở  hữu toàn dân đối với tài sản chuyển giao đã được quy định đầy đủ, rõ ràng.

Tuy nhiên, đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới hoàn thành thủ tục chuyển giao, xác lập quyền sở hữu toàn dân của 2/9 dự án dừng/tạm dừng thu phí là rất chậm, không đáp ứng tiến độ yêu cầu dẫn đến Bộ GTVT không đủ cơ sở để giao dự toán kinh phí bảo trì cho dự án theo quy định của pháp luật; trách nhiệm khi  để xảy ra việc chậm trễ này là của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Để khẩn trương đẩy nhanh  tiến độ xử lý các tồn tại này, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát, phân nhóm các dự án nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tài sản; các dự án nhà đầu tư chưa/không thực hiện thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tài sản theo quy định của pháp luật; 

Đối với các dự án nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tài sản, Tổng cục ĐBVN cần khẩn trương lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 7 Nghị định 29 ngày 5/3/2018  của Chính phủ để xem xét, quyết định trước ngày 1/7/2022.

Đối với các dự án nhà đầu tư chưa/không thực hiện thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tài sản, Tổng cục ĐBVN nghiên cứu quy định của pháp luật về PPP trong việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản 8229/BTC-ĐT ngày 26/7/2021 để chủ động triển khai thực hiện, đồng thời nghiên cứu thêm biện pháp quyết liệt để xử lý, đẩy nhanh việc chuyển giao, tiếp nhận tài sản làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo cho phù hợp.

“Tổng cục ĐBVN tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác tài sản từ khi tiếp nhận theo quy định của pháp luật”, Thông báo của Bộ GTVT nêu rõ và cho biết thêm, trong quá trình triển khai thực hiện giao các cơ quan tham mưu của Bộ  GTVT (Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Đối tác công tư, Vụ  Pháp chế, Thanh tra Bộ…) cử cán bộ phối hợp, hướng dẫn các bộ phận chức  năng của Tổng cục ĐBVN tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ xác lập tài sản.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận