Xử lý nhà đầu tư BOT chây ì xác lập quyền sở hữu toàn dân

Xử lý nhà đầu tư BOT chây ì xác lập quyền sở hữu toàn dân

Đến nay, mới có 2/9 dự án dừng/tạm dừng thu phí hoàn thành thủ tục chuyển giao, xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đầu tư - Hạ tầng