6 nhóm giải pháp lớn nâng tầm diện mạo giao thông TP.Hồ Chí Minh

Chính trị 16/08/2023 18:10

Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT nêu 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 87 của Chính phủ.

6 nhóm giải pháp lớn nâng tầm diện mạo giao thông TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Sự phát triển GTVT của TP.Hồ Chí Minh có sức lan tỏa thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 87 ngày 2/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 87 của Chính phủ bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

Đồng thời là căn cứ để các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu cao nhất đạt được các mục tiêu Nghị quyết 31, Nghị quyết số 87 đã đề ra.

Cùng với đó là nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT về vị trí, vai trò của TP.Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; các chủ trương định hướng của Bộ Chính trị, của Chính phủ về phát triển GTVT TP.Hồ Chí Minh để tập trung chỉ đạo đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT cần chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ quan trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại các Nghị quyết trên, trong đó tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 31, Nghị quyết 87 và chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Tiếp đó là hoàn thiện thể chế, chính sách và quy hoạch.

Đồng thời tập trung đầu tư hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển GTVT.

Chương trình hành động cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển vận tải theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và đảm bảo ATGT; các giải pháp, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Về tổ chức thực hiện, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hoá các nội dung để triển khai thực hiện; căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để bổ sung chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình hành động đạt kết quả thiết thực.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng được giao chủ trì chịu trách nhiệm tham mưu, cụ thể hóa các nội dung chương trình hành động để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ GTVT kết quả thực hiện.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tổng hợp chung kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời các phát sinh, tham mưu chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận