Ảnh hưởng của tro bay Phả Lại đến cường độ chịu nén bê tông bọt

Bạn đọc 18/04/2020 06:24

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tro bay Phả Lại đến cường độ chịu nén của bê tông bọt.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của TS Thái Khắc Chiến, Trường Đại học Giao thông vận tải cho thấy có sự ảnh hưởng lớn của tro bay Phả Lại đến cường độ chịu nén của bê tông bọt bay được tính toán để thay thế hàm lượng xi măng hoặc thay thế lượng cát trong bê tông. Tỷ lệ N/CKD được chọn bằng 0,43 và khối lượng thể tích của bê tông lần lượt là 600, 800, 1.000 kg/m3. Kết quả cho thấy rằng, tro bay ảnh hưởng nhiều đến cường độ của mẫu bê tông có khối lượng thể tích nhỏ và ảnh hưởng ít hơn với mẫu bê tông có khối lượng thể tích lớn. Tro bay thay thế cốt liệu nhỏ sẽ làm tăng cường độ nén cho bê tông có khối lượng thể tích 800 và 1.000 kg/m3. Cùng một hàm lượng tro bay nhưng mức độ ảnh hưởng đến cường độ của bê tông bọt là khác nhau.

Chi tiết tham khảo tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận