Phương pháp rừng ngẫu nhiên dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay

Phương pháp rừng ngẫu nhiên dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay

Ứng dụng
Ảnh hưởng của tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đến một số tính chất của bê tông xi măng làm mặt đường ô tô

Ảnh hưởng của tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đến một số tính chất của bê tông xi măng làm mặt đường ô tô

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải mỗi năm thải ra hơn 02 triệu tấn tro bay và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là khá lớn.

Ứng dụng