Khơi dậy khát vọng trong đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Khơi dậy khát vọng trong đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy thế mạnh hoạt động đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả, khơi dậy và tạo dựng môi trường thanh niên được cống hiến tích cực, tạo điều kiện phát triển cho đoàn viên thanh niên.

Chính trị