Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn giao thông

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 12/06/2023 17:01

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn; quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn; kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý nhà thầu phụ; xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái quy định pháp luật (nếu có).

Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn giao thông - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan liên quan chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn; quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn; kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý nhà thầu phụ; xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái quy định pháp luật (nếu có).

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, các sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý, chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm về trình tự, thủ tục, quản lý chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí,… Chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn; quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn; kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý nhà thầu phụ; xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái quy định pháp luật (nếu có); không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Kiểm tra chặt chẽ năng lực, công tác huy động nhân sự trong quá trình thực hiện hợp đồng của các đơn vị tư vấn, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án. Hợp đồng phải chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu tư vấn; có cơ chế xử phạt, xử lý nghiêm trường hợp nhà thầu tư vấn vi phạm hợp đồng, chất lượng công trình không bảo đảm do lỗi của nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế hoặc do tư vấn giám sát không giám sát chặt chẽ việc thi công xây dựng công trình.

Đối với nhà thầu tư vấn, trước hết là tư vấn khảo sát, thiết kế, Bộ GTVT yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong việc khảo sát vị trí, trữ lượng, chất lượng, khả năng cung ứng, thủ tục khai thác của các mỏ vật liệu xây dựng; vị trí, trữ lượng của các bãi đổ thải; lựa chọn phương án kỹ thuật phải bảo đảm bền vững công trình, thích ứng biến đổi khí hậu; công tác điều tra, khảo sát xây dựng phải gắn liền với nhu cầu sử dụng và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi) để thực hiện dự án.

 Nghiên cứu giải pháp thiết kế tối ưu, công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khu vực dự án; công tác lập dự toán xây dựng công trình phải bảo đảm tính đúng, tính đủ,…tuân thủ quy định; kiểm soát chất lượng hồ sơ, nghiệm thu đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về chất lượng công tác khảo sát, thiết kế. Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả, kịp thời phối hợp với các chủ thể tham gia dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công.

Đối với các dự án đường cao tốc, nhà thầu tư vấn cần nghiên cứu, tính toán cao độ thiết kế bảo đảm phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, không làm tăng nhu cầu vật liệu đắp nền; xem xét kỹ lưỡng điều kiện thoát lũ, phù hợp dòng chảy; tính toán, so sánh phương án thiết kế cầu cạn, hạ thấp cao độ thiết kế, bố trí cầu vượt đường cao tốc (thay cho phương án thiết kế hầm dân sinh) ngay từ khi lập dự án để có các phương án sử dụng vật liệu xây dựng và mặt bằng thi công hiệu quả.

Đối với tư vấn thẩm tra, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu về tính độc lập pháp lý, tài chính của đơn vị tư vấn thẩm tra với chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát thiết kế xây dựng. Tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

Đối với tư vấn giám sát, Bộ GTVT yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo hợp đồng và quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao; kiểm soát công tác thí nghiệm, kết quả thí nghiệm bảo đảm chính xác, khách quan; giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án, các đơn vị tư vấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện dự án; trong đó cần tập trung xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành xây dựng công trình giao thông; điều chỉnh định mức, chi phí tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, quản lý dự án,… bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí nhằm huy động, thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Đồng thời, hướng dẫn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải; công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá,… bảo đảm đầy đủ, phù hợp thực tế, đúng quy định.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể, cá nhân có liên quan và kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có) về quản lý đầu tư xây dựng", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, ngày 19/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành GTVT. Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý và các nhà thầu tư vấn tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
Ý kiến của bạn

Bình luận