Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ứng dụng giao thông thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội phục vụ công tác quản lý

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ứng dụng giao thông thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội phục vụ công tác quản lý

Việc ứng dụng giao thông thông minh (GTTM) trong quản lý, điều hành giao thông là xu thế tất yếu của các đô thị hiện đại trên thế giới...

Ứng dụng