Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ứng dụng giao thông thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội phục vụ công tác quản lý

Ứng dụng 01/01/2020 07:28

Việc ứng dụng giao thông thông minh (GTTM) trong quản lý, điều hành giao thông là xu thế tất yếu của các đô thị hiện đại trên thế giới...

 

TS. Phạm Hoài Chung

KS. Phan Hoàng Phương

Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ý kiến của bạn

Bình luận