Bộ GTVT đề nghị xem xét phương án hỗ trợ dự án BOT QL26

Bộ GTVT đề nghị xem xét phương án hỗ trợ dự án BOT QL26

Bộ GTVT sẽ xem xét giải quyết theo đúng quy định của hợp đồng và quy định pháp luật về phương án hỗ trợ dự án BOT QL26.

Đường bộ