Đề xuất hai phương án xử lý bất cập dự án BOT QL91

Đề xuất hai phương án xử lý bất cập dự án BOT QL91

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Đối tác công tư rà soát các phương án xử lý để nhóm lại thành hai phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư - Hạ tầng