Các nhân tố tác động đến quyết định hợp tác kinh doanh: Nghiên cứu các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam

Diễn đàn khoa học 29/04/2021 11:03

Mặc dù hợp tác kinh doanh có vai trò thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung, nhưng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động đơn lẻ thay vì hợp tác.


 

TS. LÊ SƠN TÙNG; PGS. TS. NGUYỄN HỒNG VÂN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

le son tung-2
le son tung-2

 

TÓM TẮT: Mặc dù hợp tác kinh doanh có vai trò thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung, nhưng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động đơn lẻ thay vì hợp tác. Mục đích của nghiên cứu này là khám phá các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics bằng việc khảo sát trên 300 doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá sự tác động của các biến độc lập tới biến phụ thuộc “Hợp tác kinh doanh”. Kết quả và ý nghĩa của nghiên cứu được trình bày chi tiết.
TỪ KHÓA: Hợp tác kinh doanh, công nghệ thông tin, uy tín, tần suất giao dịch, logistics, lợi thế cạnh tranh.
ABSTRACT: Although business cooperation positively influences competitive advantage, many companies still operate individually instead of cooperating. The purpose of this research is to explore the factors that influence the decision of business cooperation of logistics companies by surveying 300 companies. This research used a quantitative method to test the impact of independent variables on the dependent variable “business cooperation”. The result and implications of this research are discussed.
KEYWORDS: Business cooperation, information technology, reputation, transaction frequency, competitive advantage.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận