Tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

Tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tách khỏi dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập.

Đường bộ