Hà Nội sẽ cấp mã xác nhận online qua số điện thoại của shipper

Hà Nội sẽ cấp mã xác nhận online qua số điện thoại của shipper

Sở GTVT đang xin ý kiến thành phố xây dựng quy trình để cấp mã thẻ nhận diện cho các phương tiện shipper hoạt động theo danh sách...

Xã hội