Cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông ở Việt Nam

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Sản phẩm 01/01/2020 07:31

Bài báo trình bày một số đặc điểm của cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng giao thông.

 

ThS. LÊ THANH LAN

ThS. NGUYỄN PHƯƠNG VÂN

ThS. LÊ KHÁNH CHI

Trường Đại học Giao thông vận tải

.

1
2
3
4
5
6
7
Ý kiến của bạn

Bình luận