Chi bộ Tạp chí GTVT bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Tạp chí GTVT bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ Tạp chí GTVT nhiệm kỳ 2020–2025 quyết giữ vững và phát huy thành quả nhiệm kỳ 2015–2020 để xứng đáng với trọng trách và vị thế.

Chính trị