Xây dựng chỉ tiêu xếp hạng năng lực cạnh tranh cho các công ty vận tải biển, áp dụng đối với Việt Nam

Xây dựng chỉ tiêu xếp hạng năng lực cạnh tranh cho các công ty vận tải biển, áp dụng đối với Việt Nam

Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng xấu của ngành vận tải biển Việt Nam trong thời gian qua là do bản thân các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa nhận rõ được năng lực cạnh tranh của mình

Diễn đàn khoa học