Xây dựng chỉ tiêu xếp hạng năng lực cạnh tranh cho các công ty vận tải biển, áp dụng đối với Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:39

Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng xấu của ngành vận tải biển Việt Nam trong thời gian qua là do bản thân các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa nhận rõ được năng lực cạnh tranh của mình


 

PGS. TS. ĐẶNG CÔNG XƯỞNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
ThS. NGUYỄN NAM GIANG
Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải

Untitled
Công thức chung xác định chỉ số VSCI

 

TÓM TẮT: Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng xấu của ngành vận tải biển Việt Nam trong thời gian qua là do bản thân các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa nhận rõ được năng lực cạnh tranh của mình, đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có những thông tin về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phục hồi và phát triển, tăng năng lực của ngành vận tải biển Việt Nam. Do vậy, mục đích của bài báo nhằm giới thiệu và đưa ra phương pháp xây dựng các chỉ tiêu xếp hạng chung cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này và áp dụng trường hợp cụ thể với doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.
TỪ KHÓA: Chỉ tiêu xếp hạng, năng lực cạnh tranh.
ABSTRACT: One of the causing factors of this situation is the low self-awareness of their competitive capability. In addition, related-departments of Government managing this section did not have sufficient information to identify the companies which needs the supports to survive, recover and develop, in order to improve the general power of Vietnam shipping industry. The target of this article is to introduce and underline the need of the Competitive Capability Rankings and Primary Assessment Factors for companies in Shipping industry.
KEYWORDS: Rankings index, competitive capability.
Nội fung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận