Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến cường độ và co ngót của bê tông hạt nhỏ

Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến cường độ và co ngót của bê tông hạt nhỏ

Nghiên cứu này trình bày nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế xi măng đến cường độ và co ngót của bê tông hạt nhỏ (BTHN), các yếu tố về hàm lượng tro bay thay thế và ngày tuổi của bê tông sẽ được xét đến trong nghiên cứu này. Các tính chất về cường độ và co ngót của bê tông sẽ được nghiên cứu với các hàm lượng tro bay thay thế là 10, 20 và 30%. Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, biến dạng co ngót của bê tông cát giảm khi hàm lượng tro bay thay thế tăng ở các ngày tuổi (2 ,3 ,5 ,7 ngày) tương tự cường độ chịu nén và kéo khi uốn của bê tông cũng giảm khi hàm lượng tro bay thay thế tăng. Ở 14, 28 và 56 ngày tuổi ta thấy rằng, với hàm lượng tro bay thay thế là 20% là tối ưu nhất để biến dạng co ngót là nhỏ nhất.

Diễn đàn khoa học
Bê tông geopolymer tro bay co ngót thế nào dùng cốt liệu xỉ thép?

Bê tông geopolymer tro bay co ngót thế nào dùng cốt liệu xỉ thép?

Nghiên cứu co ngót của bê tông geopolymer tro bay dùng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép cường độ chịu nén đặc trưng f’c = 25 MPa, 30 MPa , 35 MPa.

Ứng dụng
Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông cốt sợi polypropylen Forta-ferro

Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông cốt sợi polypropylen Forta-ferro

Bài báo trình bày những nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của hàm lượng sợi polypropylen (PP) đến đặc tính co ngót của bê tông xi măng.

Một số điều chỉnh và lưu ý trong tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn aashto từ phiên bản năm 2007

Một số điều chỉnh và lưu ý trong tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn aashto từ phiên bản năm 2007

So với Tiêu chuẩn AASHTO tái bản lần thứ 3 năm 2004, các tái bản từ lần thứ 4 năm 2007 trở đi có một số điều chỉnh và thay đổi.

Tính toán thiết kế cầu dây văng một mặt phẳng dây nhịp cong có xét ảnh hưởng của co ngót, từ biến

Tính toán thiết kế cầu dây văng một mặt phẳng dây nhịp cong có xét ảnh hưởng của co ngót, từ biến

Nghiên cứu trình bày các kết quả nghiên cứu về lý thuyết tính toán ảnh hưởng của co ngót từ biến trong kết cấu cầu dây văng một mặt phẳng dây nhịp cong.