Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Bài báo phân tích thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần của Nhà nước trên cơ sở các số liệu sơ cấp thông qua khảo sát 15 cảng container.

Diễn đàn khoa học